Khuamuna & Khuazaakna

1) Na Khua muna thakiam na: Na chi sungah a thum dat (kaw dat) a tam leih ciang, mit thakiam sak
hi. Na pumpi ii zak tu za saang, tam zaw bale pha hi. A thum le taang nam te khiam in.

2) Na khua zaakna tha-kiam na:Aktui sungah a om, phosphatidylcholine dat in, ih bil thahat sak a, nisim in aktui

Src: Thupha Daaitui
Men’s Health U.S, Jan - Feb. ‘08.

0 comments:

Post a Comment