Sen Minamte Thu Nam 5

> Senngam , Sen minamte sungah kampau kibang ngawl nam 56 om hi. 

>> Nam 55 ii population sia , ngambup mihing zasim aa 8.41 % bekma pha hi. 

>>> Ngam ii zaina 50% sungah kamnam 55 te ii kam kizangh aa amundang ah Han minamte ii kam kizangh hi.  

>>>>  Sen te ii zak bel kam ahi Mandarin sia Han minam-te ii kam hi aa, Senngam ii mihing zasim 92% phial bangh sia amate hi. 

>>>>> Hi minam nam 55 te sia Senngam ii aveang ngamte taw kinaina ngamngii zuul vo ah teangte hi aa, amate sia Mongolian, Hui, Tibetan, Uygur, Miao, Yi, Zhuang, Bouyi, Korean, Manchu, Dong, Yao, Bai, Tujia, Hani, Kazak, Dai, Li, Lisu, Wa, She, Gaoshan, Lahu, Shui, Dongxiang, Naxi, Jingpo, Kirgiz, Tu, Daur, Mulam, Qiang, Blang, Salar, Maonan, Gelo, Xibe, Achang, Pumi, Tajik, Nu, Ozbek, Russian, Ewenki, Benglong, Bonan, Yugur, Jing, Tatar, Drung, Oroqen, Hezhen, Moinba, Lhoba le Gelo cite ahi hi. 

Src: chinafacttours, chinatraveldepotRelated image

0 comments:

Post a Comment