U,S. Indiana Ah Mopoai

USA, Indiana teang (Pa Tun Khan Thang@ Dal Suan Mung) le Nu Cing Za Huai@ Niang Heh Dim) te  ii tanu Dim Khan Cing @ Cing Lam Zam (B.A (Myanmar) le

USA, Texas teang (Pa Kam Kho Cin@ Mg Mg Kyi) le Nu Syama Niang Za Hau te ii tapa Thang Cin Khai@ Htan Kyin Khai B.Sc (Physics) te ii pumkhatsua mopoai sia 
Dec 16, 2017 sun nai 2:00-4:00 PM 
India Sizaang Tuiphum Biak inn ah vawttu ci thu kiza hi. 

0 comments:

Post a Comment