Taingen Zato Vai

Taingen zato vawt natu vai puak nei teng
1.Pa Pum Khat pau
2.Pa Ngin Nang
3.Pa Zam Khan Thang
4.Pa Pum Khai
5.Pa Kap Cin Nang
6.Pa Dal Za Thawng.
            January 14.1.2018 ni pan tangpi in vai puak hong aap hi.
Lai sin saang inn pan a mun dong motor lam sia pi 1400 vaal hiat hi aa,a mun tu,tu ni dongh a ki man sa sia 100´×80´hi. Ziik lai tu sia100´×80´ taang ma om lai hi.
             Sep sa le sum bo na[JCB4DX TAW ]
     1.NAI 32:30×35000°/-      =1137500°/-
     2.NAI 5×40000°/-              =200000°/-
                                                  ______________
                                                    1337500°/-
     Ulian te le set hawt te zin do na-57000°/-
     Vai puak nei te datsii man.         -50500
                                                              _________
                                                              1445000°/-
            Nu Helen Myotin te inn kuan in tein 10 hong sik aa, ki lung dam ma ma hi. Sum nga na dang om x lai a hi kom, 445000°/- teng lei ki ba zo baan ah, a mun ziik lai tu sia nai 25 taang bang kul lai tu aa, tu a teng sia ei ma a mun nei te ih ih sik tu ving veng a hi kom, mun tua tuam a om suapui te in, na thin zaw za tek uh, nong hu tek na tu in kong ngen uh hi.
                      
 Dam tek tawng.
                                                    
Dal Za Thawng.

0 comments:

Post a Comment