Tonzang ah Mawtaw Suakkhial

Tonzang leh Cikha kilaklaw, Tui Tum khua naina-ah October ni 4 ni , ni taak sang nai 3:00 pawl in, Mawtaw khat liangna pan taksuk in mihing khat thi ci hi.

Mawtaw hawl , Zam Sian Hau ( kum19) leh Mawtaw nung zui Suan Biak Sang ( kum 20) leh Dal Za Kap(kum 20) te sia Nak Zang pan in Sehnel pua in a ciah to uh ci hi.

Tonzang pan Furlong 4na khawng a thet uh ciang in, Mawtaw hawl pa in , a speed khat ahikom, amawtaw haat zia kidep zo nawn ngawl ahikom pi 120 bangh athuk liangna pan taaksuk aa mawtaw hawlpa Zam Sian Hau sia tua munah thilaw ci hi.


Src: Tonzangnews

Image may contain: outdoor

0 comments:

Post a Comment