Na Zi Sia,

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor1) Na zi sia,na Pathian ii hong piak na telngu ahikom chiaktan heak in.

2) Na zi sia, nang atu aphabel lawm ahikom, thu kikuppui tu ni hi.

3) Na zi sia, nang atu lungdamna thupha ahikom, haat in acidam tu thupi hi.

4) Na zi sia, nang ii khoi ciang alungdam thei mihing hi.

5) Na zi sia, Nang atu thahatna hi in, itna taw kawi in.

6) Na zi sia, doai hi ngawl ahikom, nusiat sawm heak in.

7) Na zi sia, na uk-hun sim na ompui thei tu asuak ngawlna ahang sia suzuak-numei hi ngawl hi.

8) Na zi sia, na vai theampo kikuppui le teh, innkuan sung cidamna hi zaw hi.

9) Na zi sia, Pathian in kidem pui tu hong piak hi ngawl hi.

10) Na zi sia, Ngualdang taw tengat heak in.

11) Na zi sia, senneal ip hi ngawl ahikom, na khutlum tu sak heak in.

12) Na zi sia, sia Upat in, zawthawk thu taw seam sak heak in.

13) Na zi sia, ngual sungah maizum pia heak in.

14) Na zi sia, thuman ahikom, muanmawkna nei heak in.

15) Na zi sia, thuak kicing ahikom, ama ii ngaisut piakte saang in.

16) Na zi sia, innteang sila hi ngawl ahikom, inn nasep theampo ama tavuan hi ngawl hi.

17) Na zi sia, tulaitak na sungthu theampo he tu kilawm bel mihing hi.

18) Na zi sia, na pianna nu taw tengat tu hi ngawl hi, na nu ii hong seppui thei ngawl thute ama in hong huu thei hi.

Ref: သာသနာ႔ အားမာန္ ဆရာေတာ္

0 comments:

Post a Comment