Limkhai Ngatan Hydro Electric Canal Line

Hi electric mei project taw kisai Dec 5,2020 ni thungetna khat Ngatan lui Saphuningh tung ah nei uh hi.

Ngamdang om sum thalaw Limkhai khuami teng in kum khat $ 100 sum khia in, kum 3 sung aman sawm project hi in Kumpi le NGO pan huuna zongh ngaa tu in ngealna zongh kinei hi.

Pu Lian Za Nang lampuina taw 1983 in tuimei ngaa zo ahihang tutuung asia man le anhuan natu kingaa thua tu ci'n kilam en hi.

Limkhai khua 3 teng vaihawm zawk ciang, Sizaang kual sungteng atu ngealna nei ua, tulaitak sia Khutbom-set taw ngealkholna munteng apawlkhat ah Dec 5,2020 ni pan kipan nasep kipan zo in kison hi.

Vaihawmna sia ngamsung pan Pu Lian Za Nang(Tahan) le Pu Khai Cin Pau (USA) in lampui ci thu kiza hi.
thutatuam
Report: Pa Dopui
Photo: Sya Lian Pui



1983



0 comments:

Post a Comment